گالری

آنسامبل گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر استاد گیتار
گروه نوازی گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر استاد گیتار
گروه نوازی گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر مهرداد مهرانی فر بهترین استاد گیتار در تهران و ایران آموزش تخصصی گیتار کلاسیک گیتار پاپ و گیتار فلامینکو رهبر ارکستر عصو دجه یک خانه موسیقی دارای تایید وزارت ارشاد
مدرس آموزشگاه نیواک آموزش گیتار در انستیتو پیانو پویان و آموزشگاه روناک و آموزشگاه آرپژ و آموزشگاه و آکادمی موسیقی پژواک
مهرداد مهرانی فر بهترین استاد گیتار در تهران و ایران آموزش تخصصی گیتار کلاسیک گیتار پاپ و گیتار فلامینکو رهبر ارکستر عصو دجه یک خانه موسیقی دارای تایید وزارت ارشاد
مدرس آموزشگاه نیواک آموزش گیتار در انستیتو پیانو پویان و آموزشگاه روناک و آموزشگاه آرپژ و آموزشگاه و آکادمی موسیقی پژواک مدرس آموزشگاه نیواک آموزش گیتار در انستیتو پیانو پویان و آموزشگاه روناک و آموزشگاه آرپژ و آموزشگاه و آکادمی موسیقی پژواک گروه نوازی گیتار به سرپرستی مهرداد مهرانی فر مهرداد مهرانی فر بهترین استاد گیتار در تهران و ایران آموزش تخصصی گیتار کلاسیک گیتار پاپ استاد گیتار خوب در تهران و شهریار آموزش تخصصی گیتار طبق متد روز دنیا